Skip to main content

Orduithe Ceannaigh

Ag tosú le Ráithe 4 (Deireadh Fómhair - Nollaig) 2012, foilseofar mionsonraí Orduithe Ceannaigh dar luach 20,000 nó níos mó arna n-ardú ag an Oifig go ráithiúil i riaráistí.

Tabhair faoi deara le do thoil:

  1. Tá CBL san áireamh sna hOrduithe Ceannaigh nuair is cuí.
  2. I gcás soláthraithe atá faoi réir Cáin Shiarchoinneálach, asbhainfear an cháin sin ag an bpointe íocaíochta, lena bhféadfaí an méid iarbhír a íoctar a laghdú go dtí faoi bhun 20,000.
  3. Cé gur ardaíodh Ordú Ceannaigh, is féidir nach bhfuil aon íocaíocht déanta go fóill.
  4. Áirítear leis na figiúirí íocaíochtaí i leith earraí nó seirbhísí agus ní áirítear leo deontais i gcabhair, aisíocaíochtaí 7rl.
  5. D'fhéadfaí roinnt Orduithe Ceannaigh a eisiamh dá mbeadh cosc ar a bhfoilsiú faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012