Skip to main content

FOIRMEACHA

Int�irneacht Taighde Dl� Chothromais�sa�Choimisi�n Athch�irithe Dl�, san Oifig an Ard-Aighne agus san Oifig an Sti�rth�ra Ionch�iseamh Poibl�

16 March 2023

T� an�Int�irneacht Taighde Dl� Chothromais�d�rithe go sonrach ar mhic l�inn � ch�lra� faoi mh�bhunt�iste socheacnama�och n� ar mhic l�inn faoi mh�chumas. Is � aidhm an int�irnacht chothromais �ags�lacht sa dl� agus cothromas teachta ar deiseanna ghairmi�il sa dl� a mh�ad� d�iarrth�ir� faoi mh�bhunt�iste. Tabharfaidh an int�irneacht taith� oibre do mhic l�inn i dtimpeallacht dl�, chun scileannea agus muin�n a forbairt mar chuid d�fhoireann taighde.

Le haghaidh tuilleadh eolais, l�igh an�Leabhr�n Eolais.

D�ta D�nta ��N� m�r an�fhoirm iarratais�comhl�onta a sheoladh ar aghaidh tr� r-phoist chuig�internship@lawreform.ie, ar a dh�ana� ag�12i.n (n�in) an�3 Aibre�n 2023.

 

Foirm Iarratais ar ainmniú Abhcóide ag an Ard-Aighne

Toisc go bhfuil tús curtha le Cuid 12 den Acht um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015 anois, ba cheart iarratas ar Ghlaoch chun Barra na Sinsear agus aon cheist maidir le hiarratais den chineál sin a sheoladh chuig an Údarás Rialála Seirbhísí Dlí (LSRA). Is féidir ceisteanna agus cumarsáid maidir le paitinní tosaíochta a sheoladh ar ríomhphost anois chuig LSRA ag patents@lsra.ie

Ní mór d'abhcóidí a dteastaíonn uathu bheith san áireamh lena n-ainmniú ag an Ard-Aighne le haghaidh obair Stáit an Ráiteas Polasaí seo maidir le mionteagasc a thabhairt d'Abhcóidí a léamh agus fhoirm iarratais faoi iamh a chomhlánú. Íoslódáil agus priontáil an fhoirm iarratais, agus ansin seol an fhoirm chomhlánaithe chuig an seoladh seo a leanas:

Rúnaí Príobháideach an Ard-Aighne, Oifig an Ard-Aighne, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath D02 R583.

Mar mhalairt air sin, féadfar an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh mar cháipéis pdf a scanadh chomh maith le haon cháipéis� ábhartha eile agus cóip de dheimhniú imréitigh cánach atá cothrom le dáta chuig agpo@ag.irlgov.ie.