Skip to main content

Feidhmeanna, cumhachta agus dualgais

Is í an tArd-Aighne comhairleoir dlí an Rialtais agus freastalaíonn sí ar chruinnithe Rialtais. Cuireann an tArd-Aighne comhairle ar an Rialtas i ndáil leis na saincheisteanna bunreachtla agus dlí a thagann chun cinn roimh chruinnithe Rialtais n ag na cruinnithe sin, lena n-irítear cib an gcloíonn n nach gcloíonn reachtaíocht bheartaithe le forálacha an Bhunreachta, le hachtanna agus conarthaí an Aontais Eorpaigh, leis an gCoinbhinsin Eorpach um Chearta an Duine n le conarthaí idirnáisinta eile ar aontaigh ire dibh. Tugann an tArd-Aighne comhairle freisin maidir le cib an fidir n nach fidir leis an Stát conarthaí agus coinbhinsiin idirnáisinta a dhaingni. Danann an tArd-Aighne ionadaíocht ar son an Stáit sna himeachtaí dlí a bhfuil baint ag an Stát leo.

Feidhmíonn an tArd-Aighne mar chomhairleoir dlí do gach Roinn Rialtais agus do chomhlachtaí poiblí áirithe. Is í an tArd-Aighne ionadaí an phobail i ngach imeacht dlí maidir le forfheidhmi an dlí agus maidir le cearta poiblí a dhearbh n a chosaint. Cosnaíonn an tArd-Aighne bunreachtlacht na mBillí a chuirtear faoi bhráid na Cirte Uachtaraí faoi Airteagal 26 den Bhunreacht. Tá an tArd-Aighne ina comhalta ex officio den Chomhairle Stáit ar fidir le hUachtarán na hireann dul i gcomhairle li i ndáil leis an bhfeidhmi agus an gcomhlíonadh a dhanann s ar chumhachtaí agus ar fheidhmeanna áirithe faoin mBunreacht. Tá feidhmeanna ag an Ard-Aighne freisin i leith an Choimisiin um Athchiri an Dlí faoin Acht fán gCoimisin um Athchiri an Dlí, 1975, maidir le clár reachtach mar chomhalta den Choiste Reachtaíochta atá faoi chathaoirleacht Phríomh-Aoire an Rialtais. Tá feidhm ag an Ard-Aighne freisin faoin Acht Crinirí, 1962 chun treoir a thabhairt do chrinir ionchoisne a reáchtáil i gcás ina measann sé gur inmholta ionchoisne a reáchtáil mar gheall ar an gcaoi ina bhfuair duine bás. Tá roinnt feidhmeanna reachtla teoranta ag an Ard-Aighne chomh maith, m.sh. an tAcht um Choinbhinsiin na Ginive, 1962.

Tá Oifig na nDrachtirí Parlaiminte agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit araon ina gcomhchodanna d'Oifig an Ard-Aighne. Dá rir sin, is ionann na príomhfheidhmeanna dlí a chuirtear i gcrích san Oifig ina hiomláine agus soláthar comhairle dlí (Abhcidí Comhairleacha), dracht reachtach (Drachtirí Parlaiminte), agus dlíthíocht, tíolacadh agus seirbhísí idirbhirt eile a sholáthar (Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit).